سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیاوش حکیم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

گزارش شده است که ضریب انتقال جرم ثابت پیش بینی شده با بستگی پایا به تئوری هنگامی که در معادلات انتقال درمقیاس بزرگ استفاده می شود پیش بینی منطقی از منحنی شکافت می دهد. در هر حال استفاده از ضریب انتقال جرم ثابت باز نمای خوبی از نتایج حاصل از داده های آزمایشگاهی نمی باشد. ما نشان داده ایم که ضریب انتقال جرم می تواند دربسط عبارت مقدار مشخصه تابع گرین نمایش داده شود. برای حل پیوسته مسئله، بستگی این بسط منجربه ضریب انتقالجرم موثری می شود که در عبارت متوسط هارمونیک مقدار مشخصه بسط تعریف می شود وتایید کننده کارهای قبلی دراین زمینه نیز می باشد. برای تحقیقات بیشتر در زمینه اختصاص دادن یک مقدار ثایت به ضریب انتقال جرم،حل مسئله انتقال جرم در عبارت مدل آمیخته را امتحان کردیم.. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که ضریب انتقال جرم پیشبینی شده بوسیله توسعه روش های جدید از طریق متوسط گیری حجمی با استفاده از بستگی شبه پایا که در مقدار مشخصه سیستم بیش تر تمرکز می کند، می تواند توسعه یابد. در هر حال در این مقاله دو مدل متفاوت با دو معادله برایتوصیف انتقال جرم در محیط های متخلخل با هتروژنتی بالا گزارش کرده ایم. اولین مدل، مدل انتقال جرم خطی با ضریب ثابت بوسیله متوسط گیری حجمی با بستگی پایا می باشد. دومین مدل، مدل آمیخته می باشد. دومین مدل خیلی شبیهکارهای گزارش شده در زمینه مدل های نفوذی کروی می باشد. اگر چه این مدل به طور واضح به حل بسط مقدار ویژه بستگی ندارد اما هیچ گونه محدودیتی در هندسه ای که بخواهد اعمال شود ندارد