سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ام البنین حسینخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
حمیدرضا سنایی پور – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر
آبتین عبادی عموقین – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله یک مدل ریاضی دو بعدی برای حذف نیترات از آب آشامیدنی توسط بیوراکتور غشایی MBR با الیاف توخالی ارایه شده است نیترات از محیط مجرای داخلی الیاف به غشا نفوذ کرده و بعدازعبور به سمت پوستهدراثرواکنش نیترات زدایی توسط میکروارگانیسم ها یک نیروی محرکه انتقال جرم به وجود می آید معادلات انتقال جرم و مومنتوم برای این سیستم درحالت گذرا نوشتهشده و مدل CFD حاصل به کمک روش عددی المان محدود حل گردید نتایج مدلسازی نشان میدهد که بازده MBR درحذف نیترات با افزایش غلظت و سرعت جریان خوراک به ترتیب افزایش و کاهش می یابد همچنین دربررسی پارامترهای ساختاری غشا مانند تخلخل قطر حفرات و پیچ و خم آنها که با یک پرامتر کلی با نام عامل محدودکننده در معادلات وارد شده اند نشان داده شد که این پارامتر تاثیر قابل توجهی دربازده MBR دارد.