سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
فاطمه کوشکی – دانش اموخته کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین مطالعه به منظور تعیین شرایط بهینه برای خشک کردن اسمزی خربزه، برشهای مکعبی شکل خربزه ها بصورت برش های با ابعاد ۱×۱×۱ سانتی متر که به ترتیب طول، عرض و ارتفاع می باشند اماده شد و د رمحلول اسمزی ۶۰% ساکارز +۱۰% نمک طعام در ۲ سطح دمایی ۲۵و ۵۰ درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی ۰، ۳۰، ۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ دقیقه تحت فرایند ابگیری اسمزی قرارگرفت د رکلیه تیمارها نسبت وزن میوه به محلول اسمزی ۱ به ۱۰ وزنی / وزنی انتخاب گردید. با استفاده ازمدل پیشنهادی ازوارا و همکاران ۱۹۹۲ مقادیر تعادلی حذف آب و جذب مواد جامد همچنین شدت انتقال جرم محاسبه شد. به منظور بررسی تاثیر زمان بر سینتیک انتقال جرم و با استفاده از مقادیر تعادلی حذف آب و جذب مواد جامد بر دست امده S2,S1 مقادیر پیش بینی شده توسط مدل فوق طی زمان محاسبه شد و نمودارهای حذب آب و جذب مواد جامد بر حسب زمان رسم گردید.