سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد محصل افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سعیدی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف
بهار دهقان فیروزابادی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شناخت دقیق رفتار ریه کمک شایانی در تشخیصو درمان بیماریها مینماید و یکی از روشهای شناخت ریه، مدلسازی عددی میباشد. ریه انسان دارای ساختار درختی میباشد که در هر نسل درختچه تنفسی به دو شاخه تقسیم میشود. نسلهای ابتدایی ریه نقش انتقال هوا را دارند و در نسلهای انتهایی حبابچهها قرار دارند که عمل تبادل گازها در آنها اتفاق میافتد. حبابچهها شکل پیچیدهای دارند و از دیواره آنها خون عبور میکند. درون حبابچه اکسیژن هوا توسط مکانیزم نفوذ وارد خون شده و دیاکسیدکربن موجود در خون وارد هوا میشود. در این تحقیق انتقال اکسیژن از حبابچه به خون مدلسازی شدهاست. مدلهای مختلفی برای انتقال اکسیژن در حبابچه ارایه شدهاست. در این تحقیق مدلی انتخاب شدهاست که تقارب بیشتری با واقعیاتهای موجود داشته باشد. از مشخصهی بارز این مدل در نظر گرفتن مسیری برای حرکت خون، شکل هندسی مناسبتر، در نظر گرفتن خون به صورت محلول یکنواخت و ایزوتروپ میباشد. این مدلسازی برای نسلهای مختلف انجام شده و تاثیر عوامل موثر بر آن بررسی شدهاست.