سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر شیردل – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
حسن رضا میرزایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

اولین گام در بهره گیری از امواج UHF دراشکارسازی تخلیه جزئی، شبیه سازی انتشار امواجUHFناشی از تخلیه جزئی و همچنین چگونگی س یگنال ها ی دری افتی در نقاط مختلف می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه، شبیه ساز ی جدی دی در نرم افزارCST انجام شده است. در ای ن شب یه ساز ی ساختار بخش فعال ترانسفورمر به طور کامل لحاظ گردیده است و برخلاف سایر مطالعات که تخلیه جزئی را در روغن شبیه سازی نموده اند، در اینجا تخلیه جزئی در بخش عایقی سیم پیچ فشار قو ی در نظر گرفته شده است. با ایجاد چنین ساختاری تاثیر پارامترهای مختلف در سیگنال دریافتی از وقوع تخلیه جزئ ی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بخش فعال ترانسفورمر تاثیر زیادی در میزان سیگنال دریافتی داشته و در نظر نگرفتن آن نتایج نادرستی به دنبال خواهد داشت . همچنین مشاهده گردید که سیگنال دریافتی برای عیو ب مختلف متفاوت خواهد بود و از این ویژگی در تشخیص مهندسی می توان بهره برد.