سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نواب – استادیار – نویسنده مخاطب دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری
رضا همراه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضایی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از اطلاعات سنجشی و اندازه گیری شده توسط ابزارهای راداری و اپتیکی به مدلسازی و پیشبینی مسیر حرکت و استخراج اطلاعات مداری اشیای فضایی پرداخته میشود. اشیای فضایی میتواند شامل ماهوارههای عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین پسماندهای فضایی باشند. امروزه یکی از مسائل مهم فضایی، پیشبینی برخوردهای اشیای فضایی با هم دیگر میباشند. با استفاده از ابزارهای اندازهگیری، برای زمان خاصی میتوان برخی اطلاعات را بدست آورد ولی پس از آن باید با استفاده از روشهای پیشبینی، موقعیت لحظهای شی فضایی را تعیین نمود. سپس با استفاده از نتایج مدل انتشار می توان در صورت لزوم از مانور اجتناب از برخورد استفاده کرد که موفقیت آمیز بودن و دقت این مانور متاثر از دقت مدل انتشار به کار رفته و همچنین مکانیزم مانور خواهد بود. در این مقاله به بررسی کامل سه مدل انتشار و ارائه نتایج شبیهسازی برای مثال عملی شبیهسازی تصادم دو ماهواره کاسموس ۲۲۵۱ و ایریدیوم ۳۳ که در سال ۲۰۰۹ رخ داد پرداخته میشود و نتایج بررسی میشوند