سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نیک زاد – گروه برق، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر
فرزاد پرتوی – گروه برق، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر
بابک مظفری – گروه برق، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف، تهران ،ایرا

چکیده:

در سالهای اخیر توجه زیادی بر کمی سازی مزایای حاصل از اجرای الگوهای واکنش بار شده است، که از آن جمله عبارتند از: بهبود منافع مالی شرکت کنندگان، تثبیت قیمت ها در بازار، تضعیف رقابت گریزی وبهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت. از طرفی، مدلسازی مناسب الگوهای واکنش بار به گونه ای که در برگیرنده رفتار مصرف کنندگان مختلف باشد، برای این منظور ضروری است. در این مقاله واکنش بار با لحاظ کردن سیاست تشویق و جریمه مدلسازی شده است،سپس از این مدل برای پیاده سازی یکی از معروف ترین الگوهای واکنش بار به نام الگوی قیمتگذاری بهنگام استفاده شده است. به منظور سنجش مدل در شبیه سازی الگوی قیمتگذاری بهنگام، از شبکه آزمونIEEE-RTSاستفاده شده و نرم افزارهایGAMS و MATLAB بکار گرفته شدهاند. در این راستا، سناریوهای مختلف تشویق و جریمه اعمال شده و از دیدگاه مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند، که عبارتند از:کاهش پیک، کاهش انرژی مصرفی، بهبود ضریب بار، بهبود هزینه بهره برداری و کاهش قیمت برق.