سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زیباسخن – دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد بهنام فر –

چکیده:

در این مقاله رفتار کششی گلمیخها در بتن به صورت عددی با استفاده از مدلسازی المان محدود در نرمافزارABAQUSمورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور گلمیخ به صورت تکی، دسته دو تایی و چهار تایی در نمونه بتنی در حالت قرارگیری در وسط نمونه بتنی، در کنار یک لبه آزاد، و در کنار دو لبه آزاد و در حالت با و بدون وجود آرماتورگذاری در اطراف گلمیخها و در محدوده گوه گسیختگی ) ۶۳ نمونه(، بررسی شده است. نتایج بدست آمده از مدلسازی با مقادیر بدست آمده از آییننامهPCIدر مورد مقاومت گسیختگی گلمیخها مقایسه شده است. اینبررسی نشان داد در تمام موارد مقاومت کششی گلمیخها بیشتر از مقاومت کششی ارائه شده در آییننامهPCIبود. با استفاده از نتایج مدلسازی،معیاری برای مشخص کردن گسیختگی کششی گلمیخها در نرمافزارABAQUSتعیین شده است.