سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاله عبدالغفورپورکاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی
حمید عبدالغفورپورکارشانی – دانشجوی کارشناس ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصطهبان
نادر برهمند – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه مهندسی عمران- دانشگاه گیلان

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سدها در تولید انرژی و همچنین در تامین آب کشاورزی، شرب و صنعتی،تمرکز بر روی ارزیابی ایمنی سدهایی که با معیارهای ایمنی گذشته ساخته شده و هم اکنون در دست بهره برداری میباشند، از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین جهت معمولاً سعی بر آن است که رفتار لرزه ای اینگونه از سدها در برابر خطرات ناشی از زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. لازم به ذکر می باشد که کاهش سختی در سدهای بتنی وزنیبر اثر وجود ترک های ریز رخ می دهد. با افزایش میزان این ترک ها، مشابه یک ترک رشد یافته عمل خواهند نمود . بر این اساس و با استفاده از تحلیل عددی تصویر روشنی از تئوری مدلسازی سد های وزنی ایجاد می شود. در این تحقیقبه تحلیل استاتیکی غیرخطی سد بتنی وزنی سفیدرود با در نظر گرفتن معیار خرابی و به روش المان محدود پرداختهشده است. همچنین در این مدلسازی، اندرکنش سد و مخزن نیز لحاظ گشته است تا عکس العمل و رفتار سد بتنی سفیدرود، تحت بارگذاری لرزه ای نشان داده شده و میزان آسیب پذیری این سد تحت این بارگذاری، مورد آنالیز قرارگیرد. . هدف از این مطالعه شناخت نقاط آسیب پذیر سدهای بتنی وزنی به جهت ارزیابی ایمنی این قبیل سدها می باشد.مقایسه نتایج حاصله از تحلیل عددی وترک های ایجاد شده در سد سفیدرود هنگام وقوع زلزله سال ۱۳۶۹ رودبار منجیل حاکی از دقت خوب مدل در پیش بینی رفتار سد در حالت لرزه ای می باشد