سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد انیسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
مرتضی آنالویی – دانشیار،دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

چکیده:

یکی از چالشهای موجود در سیستمهایی که به نحوی درآن عاملها با همدیگر تعامل دارند نحوه ی محاسبه اعتماد از روی شواهد و تجربیاتی است که درطول زمان میان عاملها به وقوع پیوسته است دراین جستار با استفاده از توزیع چند جزئی دیریکله روشی تحلیلی ریاضی برای مدل کردن اعتماد بادرنظر گرفتن عدم قطعیت درآن و از روی شواهد موجود از عاملها ارایه شده است دراین روش فضای شواهد موجود تنها دااری دو بعد خوب و بدنیست و می تواند هرتعداد بعددلخواهی داشته باشد معیار معرفی شده برای سنجش عدم قطعیت که برمبنای آنتروپی توزیع دیریکله بنا شدها ست به گونه ای استکه بخوبی می تواند از تضاد موجود درشواهد تاثیر پذیرفته و آن را درسنجش عدم قطعیت بکارگیرد.