سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت شرکت مهندسی نفت کیش

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی کیفیت مخزنی بنگستان دریکی از میادین فروافتادگی دزفول با استفاده از اطلاعات چاههای حفاری شده دراین میدان به همراه داده های میادین مجاور انجام گرفت. دراین مطالعه زون بندی مخزنی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی گاما صوتی، نوترون و چگالی و در نظر گرفتن میزان تخلخل و درجه اشباع آب انجام گرفت و با میادین مجاور تطبیق داده شد براین اساس سازند ایلام به سه زون و سازند سروک به هشت زون تفکیک گردید. درم رحله بعد با استفاده ازنرم افزار IRAP-RMS مدل ساختمانی میدانی ساخته شد. پس از ساخت مدل ساختمانی و ایجاد شبکه ژئوسلولار زمین شناسی تغییرات تخلخل و درجه اشباع آب مدل گردید. براساس داده های تخلخل چاههای این میادین و میادین مجاور میزان تخلخل و درجه اشباع آب مدل گردید. براساس داده های تخلخل چاههای این میادین و میادین مجاور میزان تخلخل در سازند ایلام و بیشتر زونهای سروک از غرب به شرق میدان کاهش می یابد. همچنین بهدلیل ناتراوا بودن زون ۲ سروک و وجود شیل سورگاه سه سطح آب و نفت تشخیص داده شد.