سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد هوافضا
وحید فروردین – کارشناس ارشد هوافضا
مسعود فصیح بیکی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

دراین مقاله به منظور محاسبه ی پارامترهای درون موتوری سامانه ی پیشران سوخت مایع از قبیل دبی سوخت و اکسید کننده مولد گاز دور موتور و پارامترهای دیگر چرخه ی پنوموهیدرولیکی موتو ردرنرم افزار Hysys و با استفاده از روابط فیزیکی حاکم مانند معادلات توصیف افت فشاردرالمان ها روابط دور و انرژی توربین و پمپ ها مدلسازی شده است پس از محاسبه پارامترهای مورد نیاز نتایج به دست آمده از اجرای برنامه با اطلاعات تست موتور درحال واقعی مقایسه و صحه گذاری شده استنتایج نشان میدهد که می توان اثر تغییر پارامترهای مختلف را با خطای قابل قبولی در خروجی نرم افزار مشاهده کرد گرچه الگوریتم های مشابهی برای محاسبات یاد شده به کارگرفته شده است ولی استفاده از نرم افزار Hysys برای چنین تحقیقی پیشتر مشاهده نشده است.