سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرجان شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید حیدری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سیناهمدان
پرویز فتحی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان

چکیده:

پیش بینی جریان ورودی به منابع آبی یکی از مهمترین مسائل در برنامه ریزی و مدیریت بهینه آن ها در جهت تولید انرژی برق ابی و تخصیص آب به منابع مصرف محسوب می شود پارامترهای مختلفی بر میزان دبی ورودی به سد تاثیر گذار می ب اشند در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر ایران متغیرهای اقلیمی نظیر درجه حرارت و بارندگی بیشترین تاثیر را بر میزان رواناب ورودی به منابع آبی دارند یک مدل بارش رواناب ماهانه مناسب ابزاری توانمندی جهت بررسی اثر تغییرات اقلیمی برقابلیت دسترسی آب برای تولید انرژی برق ابی به شمار می آید شبکه های عصبی مصنوعی بهعلت خصوصیات منحصر به فرد قابلیت بالایی در شبیه سازیروابط غیرخطی دارا می باشد شبکه های عصبی مصنوعی تحولی عظیم در تحلیل رفتار سیستمهای دینامیک در علوم مختلف مهندسی آب ایجاد کرده است. دراین تحقیق سعی شده است با تبیین ویژگیهای شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از شبکه استاتیکی و دینامیکی تخمین هوشمند دبی متوسط ماهیانه ورودی به سد میناب میسر گردد.