سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
منوچهر دوستی – تهران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) – موسسه حرا
مسعود شرفی – همدان. دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی

چکیده:

تونلسازی در مناطق ناپایدار ساختاری به علت وجود گسل و ناپیوستگیهای متعدد که متحمل شکستگیهایفراوان می باشد، با مسائلی همچون ریزشهای ساختاری مواجه میگردد. هدف از انجام این مقاله، تاثیر بار حاصلاز انفجار بر روی توده سنگ ضعیف است که حاوی یک دسته درزه افقی با فاصله داری ۲۰ سانتیمتر است. سپس بار حاصل از انفجار ۵ تن tnt بر روی توده سنگ ضعیف اعمال م یشود. بنابر این در این تحقیق یک مطالعه موردی بر روی پورتال تونل نوسود انجام گرفته است. در این تحقیق از نر مافزار عددی دو بعدی U DEC که مبتنی بر روش اجزا مجزا است، جهت مدل سازی و تحلیل ها استفاده شده است. برای بررسی عمق تاثیر بار دینامیکی تونلی به قطر ۵ متر در اعماق مختلف ایجاد م یشود تا ناحیه شکست حاصل از بار دینامیکیو حفر تونل مشخص شود و عمقی که در آن بار انفجاری تاثیری در پایداری و نقاط شکست سنگ ندارد مشخص شود RMR توده سنگ ضعیف کمتر از ۳۰ است بنابراین خواص ورودی به نرم افزار باید مشابه سنگ ضعیف در این محدوده باشد. با نزدیک شدن تونل به سطح زمین نقاط شکستگی تونل و محل اعمال بار بههمدیگر نزدیک شد و در نهایت در عمق ۱۰ متری بهم پیوستند. اعمال بار دینامیکی باعث افزایش تنش درتود هسنگ م یشود. با توجه به اینکه تداخل نقاط پلاستیک در عمق ۱۰ متری بوجود آمده است تنش هایاطراف تونل افزایش زیادی داشتند. حد فاصل ۱۰ تا ۱۵ متر آخرین عمق تاثیر بار انفجاری بود که با بررسیخروج یهای مختلف عمق ۱۱ متر به دست آمد. احداث تونل در زیر این عمق می تواند امن باشد لازم به ذکر است که این شبی هسازی برای بار حاصل از انفجار ۵ تن TNT خواهد بود و با افزایش بار انفجاری این عمق تغیییرخواهدکرد.