سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آیاز عیسی زاده –
حسین جهانگیری –

چکیده:

قابلیت اطمینان نرم افزار بیانگر کارکرد قابل قبول نرم افزار یا دستیابی به سطح رضایت بخشی از کارکرد آن است. یعنی نرم افزار تا زمان لازم به گونه ای که مورد نظر بوده در محیط معین، بصورتی موثر و کارا عمل کند. با شناسایی رفتار و روابط بین اجزاء یک سیستم (مدلسازی سیستم) و استخراج روابط ریاضی حاکم بر سیستم، می توان رفتار کل سیستم و قابلیت اطمینان آن را تعیین نمود. در این مقاله با استفاده از داده های تجربی شکست نرم افزار که در یک پروسه آزمایشی قابل جمع آوری و ثبت می باشد، قابلیت اطمینان نرم افزار با بکارگیری روشهای ریاضی و توزیعهای آماری مدلسازی شده است. این مدل و فرآیند مدل سازی ضمن ایجاد شاخصی قابل درک و اندازه گیری برای رفتار آتی و قابلیت اطمینان نرم افزار، در عمل و در بسیاری از زمینه ها می تواند به عنوان روشی منظم و فرمال مورد استفاده قرار گیرد