سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مهدی کاشانی نژاد – دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر دارایی گرمه خانی – دانشجوی دکتزای صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورسی و منابع طبیعی گزگان

چکیده:

در این تحقیق خشک کردن جعفری در خشک کن هوای داغ و مایکروویو مدلسازی شد. آزمایش در خشک کن هوای داغ در سه سطح ) ۰۵ ۰۵ و ۰۵ درجه سانتی گراد( و در مایکروویو در پنج سطح ) ۰ ،۰۰۵ ,۰۸۵ ۶۰۰ و۰۵۵ وات( و سه تکرار انجام شد. رطوبت نمونه با وزن کردن نمونه ها طی فرایند خشک کردن اندازه گیری گردید.همچنین ۸ مدل ریاضی بر داده های آزمایشی برازش داده شد و کیفیت برازش آنها بر حسب سه پارامتر تعیین ) R2 ) مربع کای ) X2 ( و ریشه متوسط مربع خطای داده ها ( RMSE ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد کهدمای خشک کن هوای داغ و توان مایکروویو بر سرعت خشک شدن جعفری اثر مهمی دارند و با افزایش دما و توان خشک کن، زمان خشک شدن کاهش می یابد. هم چنین، فرایند خشک شدن در مرحله نزولی اتفاق می افتد . علاوه بر این ، مقایسه نتایج مدل های حاصل نشان داد مدل پیج و دوجمله ای برای تخمین تغییرات رطوبت و توصیف رفتار خشک شدن برگ های جعفری مناسب است. با توجه به نتایج به دست آمده با این روش به نظر می رسد که خشک کن مایکروویو به دلیل کارایی بالا و زمان کوتاه فرایند، روشی مناسب برای خشک کردن جعفری و سایر محصولات غذایی و کشاورزی باشد.