سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهروز فقیه روحی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند , گروه مهندسی برق و کامپیوتر , دانشکده ف
رضا آقایی زاده ظروفی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند , گروه مهندسی برق و کامپیوتر , دانشکده ف

چکیده:

مدل های آماری امکان محاسبه میزان تغییرات اطلاعات آناتومیک و فیزیولوژیک حفره های قلبی را فراهم می آورد. در بین مدل های آماری قلبی، روش های مبتنی برنشانگرها که براساس مدل توزیع نقطه ای ساخته می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در بیشتر این روش ها آنالیز مولف ههای اصلی یا مستقل به شکل مجزا برای ساخت مدل توزیع نقطه ای بکار گرفته م یشود. آنالیز مولفه های اصلی با فرض توزیع گوسی داده ها انجام می شود و تغییرات کلی و خطی شکل را مدل م یکند و آنالیز مولفه های مستقل تغییرات جزئ یتر را نشان می دهد. در این مقاله، از آنالیز مولفه های اصلی مبتنی بر کرنل برای مدلسازی تغییرات غیرخطی دیواره های بطن چپ استفاده شده است. علاوه براین، گسترشی از ترکیب دو آنالیز مولفه های مستقل و اصلی نیز برای مدلسازی س هبعدی بطن چپ انجام پذیرفته است. نتایج حاصل نشا ن می دهد که روش پیشنهادی از کارایی خوبی در نمایش تغییرات مدل آماری برخوردار است. نحوه تغییرات شکل بطن چپ در مد اصلی توزیع مدل نقط های نشان داده می شود