سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آبرومند – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
جابر سلطانی – استادیار دانشگاه تهران
محمدامین آبرومند – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر
طاهره پودینه – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری زهکشی

چکیده:

مدیریت صحیح و مدبرانه منابع آب منوط به فراهم شدن اطلاعات بنیادین دراین زمینه است کاربرد سامانه ی اطلاعاتجغرافیایی طی سالهای اخیر موجب تحول درتجزیه و تحلیل داده های مکانی شده است دراین پژوهش از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی و یکی از معروف ترین مدلهای شاخص و همپوشان موجود یعنی مدل DRASTIC برای تعیین حساسیت آبخوان دشت خاش نسبت به آلودگی بادرنظر گرفتن شرایط و ویژگیهای منطقه استفاده شده است درمطالعه آسیب پذیری آبخوان هفت عامل هیدروژئولوژیک موثر برآلودگی های آب های زیرزمینی ترکیب شده اند نقشه های پهنه بندی آسیب پذیری برگرفته از نتایج مدل دراستیک دو پهنه عمده آسیب پذیری متوسط ۱۴۸-۱۲۲ و کم ۱۲۱-۹۲ را نشان میدهند گسترش پهنه با آسیب پذیری متوسط حدود ۷۵/۵ درصد و گسترش پهنه با آسیب پذیری کم حدود ۲۴/۵ درصد است تحلیل آماری با استفاده از غلظت یون نیترات انجام شده است.