سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید میرزامحمدی – استادیار گروه مهندسی صنایع – گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه
سعید کریمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – گرایش سیست مهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه

چکیده:

امروزه حجم یارانه های پرداختی توسط دولت و پایین بودن بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی و اجتماعیکه نتیجهی شیوه ی ناصحیح پرداخت یارانه های دولت است یکی از دغدقه های سیاست گذاران عرص هیاقتصاد و سیاست در ایران شده است. بطوریکه این امر منجر به تصویب قانون هدفمند نمودن یاران هها گردیده واجرای این قانون تمامی اجزای اقتصادی و فرهنگی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به تخصیص%۹۵ یارانه ها به حامل های انرژی پی شبینی آثار اجرای این طرح در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار بوده ومورد توجه است.سیستم های دینامیکی یکی از روش هایی است که بمنظور بررسی آثار متقابل پارامترهای مختلف در فضایپویا به کار می رود و امکانات گرافیکی نرم افزارهای مرتبط با این تکنیک از مزایای این روش است. در اینپژوهش با استفاده از روش یاد شده به بررسی آثار هدفمند نمودن یارانه ها بر شاخص های کلان اقتصادی بهویژه بازار برق و انرژی پرداخته میشود. طبق نتایج این تحقیق در صورتی که این طرح بدرستی اجرای گرددمنجر به کاهش سرانهی مصرف انرژی، کاهش قابل توجه تورم، ورود بخش خصوصی به عرصه ی تولید وگسترش عدالت اجتماعی می گردد و عدم اجرای طرح یا اجرای غلط این طرح منجر به افزایش تورم و کاهشقدرت خرید خواهد شد.