سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد آب منطقه ای خراسان جنوبی
سمانه برزنونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

در سالهای اخیر خسارات جبران ناپذیری به منابع آبی کشور وارد آمده است از آنجایی که آلودگی آب زیرزمینی پویا می باشد و فرایندهای بهبود آن سخت و پرهزینه است در نتیجه حفاظت از آن یک امر مهم و استراتژیک می باشد با توجه به بحران کمبود آب انجام تحقیقاتی جامع پیرامون آلودگی های آب از لحاظ کیفی و پیشگیری از آلودگی فزاینده آن امری ضروری به نظر می رسد بنابراین علاوه بر تعیین حریم کمی لزوم تعیین حریم کیفی براساس معیارهای علمی و کاربردی جهته اعمال مدیریت صحیح برحفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بیش از گذشته احساس می شود لذا دراین مقاله سعی شده است پیرزامون تعین حریم کیفی منابع مطالبی ذکر گردد به منظور تعیین حریم کیفی چاههای آب شرب شهر بیرجند از اطلاعات مربوط به چاهها که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب می باشد استفاده شده است.