مقاله مدلسازی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۶۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مدلسازی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله به اشتراک گذاری اطلاعات
مقاله نگاشت علی
مقاله مدل سازی شبکه های بیزین
مقاله مدل سازی کیفی
مقاله شرکت ایران خودرو خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نصابی وحیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت خودرو از جمله صنایعی است که همواره تلاش جهت مشارکت و هماهنگی با شرکای زنجیره تامین در آن مورد توجه بوده است. نظر به اهمیت مساله به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان مکانیزم اصلی هماهنگی زنجیره تامین برای مدیران ارشد شرکتهای ایرانی فعال در امر خودرو سازی، هدف این تحقیق، طراحی و مدلسازی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان بوده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان می باشند. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه ۲۰ عامل زیرمجموعه این سازه تعریف گردید که با انجام چند مصاحبه با خبرگان، عوامل فوق به ۲۲ مورد افزایش یافت. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته محک خورده شد. این پژوهش از نظر متدولوژیک بر اساس روش «تحقیق آمیخته متوالی» انجام می گیرد بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از متدولوژی مدلسازی نقشه علی، مدل اولیه ارائه شده است. به منظور اطمینان از مدل طراحی شده، از مدلسازی شبکه های بیزین نیز در جهت تایید مدل استفاده شده است. خروجی نهایی این پژوهش مدل مفهومی به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان می باشد.