مقاله مدلسازی دینامیکی بازوهای رباتیکی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری تیر تیموشنکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: مدلسازی دینامیکی بازوهای رباتیکی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری تیر تیموشنکو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیموشنکو
مقاله کلوین – ویت
مقاله میرایی هوا
مقاله گیبس – اپل
مقاله دستگاه آزمایش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب نژادکواریم محرم
جناب آقای / سرکار خانم: شافعی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسینی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدایی الیادرانی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، تحقیقی بر روی ارتقاء مدل سازی بازوهای رباتیکی N لینکی ویسکوالاستیک انجام شده است. مدل دینامیکی سیستم با استفاده از فرمولاسیون گیبس – اپل و روش مودهای فرضی استخراج شده است. زمانی که طول رابط در جهت طول آن کوتاه باشد، تغییر فرم برشی عاملی است که می تواند تاثیر مهمی بر روی دینامیک سیستم بگذارد. بنابراین در مدل سازی، فرض تئوری تیر تیموشنکو و مودهای مرتبط با آن لحاظ شده است. اگر چه در نظر گرفتن تاثیر میرایی در سیستم های ممتد، فرمولاسیون مربوط به معادلات حرکت را پیچیده تر می کند، دو مکانیزم مهم میرایی، یعنی میرایی کلوین – ویت به عنوان میرایی داخلی و اثر ویسکوز هوا به عنوان عامل مستهلک کننده خارجی در معادلات لحاظ شده است. در نهایت، برای تایید مدل پیشنهادی، ارزیابی مقایسه ای بین نتایج به دست آمده از آزمایش عملی و شبیه سازی در حوزه زمان انجام شده است.