مقاله مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدلسازی استخراج فوق بحرانی اسانس پوست پرتقال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله استخراج
مقاله برهمکنش شبکه جامد- حل شونده
مقاله سیال فوق بحرانی
مقاله مدلسازی ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقایق مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری یزدی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ایکانی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استخراج فوق بحرانی تکنیک جدید و قدرتمندی است که دمای کمی نیاز دارد و همچنین محصول فرآیند عاری از باقیمانده حلال می باشد. مدلسازی استخراج فوق بحرانی، ابزاری جهت شرح رفتار فرایند و پیشبینی شرایط عملیاتی بهینه بمنظور طراحی و افزایش مقیاس این فرایندها از آزمایشگاه به مقیاسهای نیمه صنعتی و صنعت می باشد.
مواد و روش ها: بمنظور مدلسازی ریاضی استخراج فوق بحرانی روغن اسانس از پوست پرتقال، از مدل نوین اصلاح یافته توسط Sovova بر پایه مفهوم انتقال جرم در سلولهای شکسته و سالم استفاده گردید. این مدل داده های آزمایشگاهی را برطبق دو مرحله استخر اج شبیه سازی می کند، مرحله اول توسط تعادل فازی و برهمکنش بین شبکه جامد- حل شونده و مرحله دوم توسط نفوذ داخلی کنترل می شود. معادلات حاصل با فرض ج ریان پلاگ، بصورت دستگاه معادلات دیفرانسیلی معمولی می باشد و توسط نرم افزار Matlab، به روش عددی حل می گردد. برخی از پارامترهای مدل بوسیله نتایج آزمایشگاهی بدست می آیند، بنابراین مدل حاصل پیش بینی بهتری دارد.
یافته ها: منحنی استخراج بصورت تغییر بازده برحسب حلال نسبی عبوری ارائه شد. همچنین اثر پارامترهای موثر بر مدل شامل بازده آسیاب، کسر فضای خالی بستر، تعداد میکسرها و ضریب انتقال جرم خارجی بررسی شده است.
نتیجه گیری: بهترین نتایج در بازده آسیاب برابر ۰٫۷ و تعداد میکسرها برابر با ۲۰ و ضریب انتقال جرم خارجی ۰٫۰۱۱ (۱/S)، حاصل شد که مدل تطبیق خوبی با داده های تجربی داشت. خطای بین داده های تجربی و مدل حدود ۶% می باشد.