مقاله مدلبندی و پیش گویی بیزی مقادیر کرانگین فضایی با تابع مفصل تی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: مدلبندی و پیش گویی بیزی مقادیر کرانگین فضایی با تابع مفصل تی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقادیر کرانگین
مقاله توزیع مقدار کرانگین تعمیم یافته
مقاله تابع مفصل تی
مقاله الگوریتم سازواز
مقاله پیش گویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله مدل فضایی برای تحلیل مقادیر کرانگین با توزیع حاشیه ای مقدار کرانگین تعمیم یافته معرفی می شود، که در آن وابستگی های کوچک مقیاس با استفاده از تابع مفصل تی فاصله مدل بندی و سپس با رویکردی سلسله مراتبی میدانی تصادفی برای جذب وابستگی های بزرگ مقیاس با پارامتر مکان توزیع های حاشیه ای مرتبط می شود. برازش مدل در رهیافت بیزی با استفاده از تکنیک های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می گیرد که شامل الگوریتم متروپولیس سازوار می باشد. در الگوریتم پیشنهادی با به دست آوردن توزیع نامزد مناسب امکان بهنگام سازی بردار پارامتر مکان به صورت توام فراهم می گردد. همچنین پیشگویی فضایی بیزی بر اساس مدل ارائه شده با تقریب توزیع پیشگو به دست آورده می شود. برآوردپذیری پارامترهای مدل جذب و تفکیک وابستگی های فضایی چندمقیاسی در مطالعه شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل مقادیر کرانگین سرعت باد ارائه می شود.