سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیف اله تبریزی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عباس احمدی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیر
بهروز کریمی – دانشیاردانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

در سالهای اخیر صید بیرویه انواع ماهی از دریای خزر و خلیج فارس موجب کاهش شدید ذخایر این منابع آبی گردیده است؛تردیدی وجود ندارد که یکی از راههای کمک به توسعه پایدار کمک به حفظ گونهها و تنوع آنها در طبیعت است. در این راستا،تولید ماهیان پرورشی در ایران، نقش مهمی در برداشتن فشار صید بیرویه از روی ذخایر دریایی و بازسازی این ذخایر ایفا مینماید. در این تحقیق با تکیه بر مفهوم تعادل در نظریه بازیها، مدلی از سیستم لجستیک یکپارچه زنجیره تامین ماهیان پرورشی گرمآبی ارائه گردیده است؛ بهطوری که در قالب این مدل، سیستم موجودی و سیاستهای سفارشدهی، ارسال و قیمتگذاری محمولههایماهی و همچنین سیاست جمعآوری ضایعات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیادهسازی مدل در شرق مازندران نشان میدهد که اجرای مدل پیشنهادی نه تنها به مدیریت جمعآوری ضایعات و همچنین افزایش تازگی ماهی فروختهشده به مشتری کمک مینماید، بلکه سود هر یک از اعضای زنجیره تامین ماهیان پرورشی گرمآبی نیز افزایش مییابد