مقاله مداخلات ارگونومی کلان و تاثیر آن بر بهره وری و کاهش ضایعات اسکلتی- عضلانی (به انضمام مطالعه موردی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مداخلات ارگونومی کلان و تاثیر آن بر بهره وری و کاهش ضایعات اسکلتی- عضلانی (به انضمام مطالعه موردی)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومی کلان
مقاله ارگونومی خرد
مقاله بهره وری
مقاله ضایعات اسکلتی
مقاله عضلانی
مقاله منطق فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدراابرقویی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاد محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نتایج بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما به مباحث تئوری و کاربردی ارگونومی توجه جدی و قابل قبول نشده است. لذا هدف از انجام این پژوهش ارایه الگویی است که بتوان با بکارگیری ارگونومی بهره وری را افزایش و ریسک فاکتورهای ارگونومیکی را در سیستم های اجتماعی- فنی کاهش داد.
روش بررسی: در این پژوهش یک مدل تئوری برای هدایت و راهنمایی «فرآیندهای مداخلات ارگونومی» و ارزیابی آن ارایه گردید و در یک مجموعه آموزشی (EO) به کار برده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی می باشند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار سنجش ضایعات اسکلتی- عضلانی در دو جامعه شاهد و نمونه «پرسش نامه نگاشت بدن» می باشد. برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای داده های آماری به دست آمده؛ از اعداد فازی و سطح محصور اعداد فازی استفاده گردید.
یافته ها: بررسی مقایسه ای دستاوردهای مداخله ارگونومی؛ نسبت به سال پایه؛ نشان دهنده توسعه فعالیت ها، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و گسترش کار با نیروی انسانی کمتر می باشد. تجزیه و تحلیل داده های«پرسش نامه نگاشت بدن» با نگرش فازی نشان می دهد که سطح محصور اعداد فازی متعلق به درجه ابعاد کیفیتی ناراحتی جامعه ای که در آن مداخله ارگونومی انجام شده کمتر از جامعه شاهد است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از ارزیابی مداخلات ارگونومی خرد و کلان (ارگونومی جامع) در این پژوهش نشاندهنده اثرات مثبت به کارگیری این دانش در افزایش نوآوری و انگیزه کارکنان در حل مشکلات نسبت به سال پایه می باشد. کارآیی اکثر واحدها درEO ؛ به علت کاهش ضایعات اسکلتی- عضلانی و فعالیت های کارگروه ها و اجرای عوامل ارگونومیکی؛ بهبود پیدا کرده است.