سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه مجملی رنانی – دانشگاه آزاد خوراسگان
ناصر ارزانی – دانشگاه پیام نور اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

پیشروی دریای ائوسن بعد از یک دوره فعالیت آتشفشانی وسیع در شمال اصفهان رخ داده است و به طبع توپوگرافی های متنوع ، رسوبات مخلوط کربناته- سیلیسی کلاستیک و کربناته– ولکانوکلاستیک برجای گذاشته است،شواهد این پیشروی به خوبی در شمال و شمال شرق اصفهان برون زد دارد، به منظور باز سازی شرایط رسوبگذاری و شرایط پیشروی دریا در این زمان ، رسوبات ائوسن در سه برش مجزا مورد مطالعه قرار گرفت، مطالعات صحرایی این رسوبات منجر به شناخت ۶ لیتوفاسیس آواری شده است که همگی در سیستم رود خانه ای بریده بریده تشکیل شده اند، مطالعات آزمایشگاهی منجربه تشخیص ۵ ریز رخساره هیبرید و ۱۳ ریز رخساره آهکی شد ، که در یک پهنای درونی و میانی رمپ تشکیل شده اند. بررسی نسبی تغییرات سطح آب دریا نشان دهنده یک سکانس رسوبی کامل شامل دسته پاراسکانسهای FSST, LST, TST,HST درناحیه سه، یک سکانس رسوبی کامل شامل دسته پاراسکانسهای TST, HST درشمال شرق زفره و همچنین مجموعه ای از پاراسکانس های HST,TST,FSST قابل تطابق با مجموعه های مشابه در شمال غرب زفره دیده می شود مقایسه نتایج بدست آمده حاکی از ان است که شیب پلات فرم کربناته به سمت جنوب شرق (زفره ) است و پیشروی دریای ائوسن از زفره آغاز و به سمت سه ادامه یافته است و با توجه به وجود اقسام متفاوت رخساره های هیبرید محیط رسوبگذاری مخلوط در ناحیه سه ازنوع مخلوط شدگی رخساره ای (Facies mixing) و در ناحیه زفره از نوع مخلوط شدگی درجا (In Situ mxing) بوده است.