سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب سکوند – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدر
سعید کاکاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس
هدیه دهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

مخاطرات ژئومورفولوژیک ناشی از زلزله عبارت اند از: ۱-گسلشهای سطحی ۲- رفتارهای خاک در برابر زلزله ۳گسیختگیهای دامنهای. دشت سیلاخور بروجرد که بر روی زون زاگرس قرار دارد بنا به دلایلی همچون: واقعشدن در محل برخورد دو پلیت عربی و ایران، قرار گرفتن بر روی گسل فعال زاگرس، شرایط مناسب خاک و بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی دارای شرایط مساعد برای مخاطرات ژئومورفولوژیک زلزله می باشد. گسلهای منطقه مورد مطالعه ویژگی های گسلهای فعالرا دارند وخطر گسلش بخش های زیادی از منطقه را تهدید می کند وجود شرایط مناسب خاک و بالا بودن سطح آب های زیرزمینی شرایط منطقه را برای وقوع پدیده هایی مثل آبگونگی و فرونشست زمین مساعد ساخته است. حداقل شدت زلزله برای وقوع انواع گسیختگیهای دامنهای ۵ ریشتر است. بیش از ۳۵ درصد زلزله های منطقه مورد مطالعه شدتی بالای ۵ ریشتر دارند و منطقه را برای انواع گسیختگیهای دامنهای مستعد می سازند. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع نگارندگان در این مقاله بر آنند که با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک ناشی از زلزله در این منطقه بپردازند.