سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید طارمی – کارشناس عمران، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان، تهران
مهدی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه فاطر، تهرا ن

چکیده:

عدم قطعی تهای زمی نشناسی و شرایط غیرقابل پیشبینی زمین همیشه دو عامل اساسی در طراحی و ساخت فضاهای زیرزمینی است که علیرغم تلا شهای فراوان، کماکان عوامل اصلی در تغییرات طراحی و در نتیجه تحمیل تاخیرات و هزین ههای اضافی بهپروژه است. تونل انتقال آب سبز کوه با طول تقریبی ۱۱ کیلومتر و قابلیت انتقال ۷ مترمکعب آب بر ثانیه به سد چغاخور، یکی از پروژههای انتقال آب در غرب ایران است که مسیر این تونل در کمربند چی نخورده زاگرس و کمربند میانی چی نخورده آلپیواقع شده و شامل انواع مختلف توده سن گهای ضعیف، سخت و واح دهای برشی است. از مخاطرات پیش روی این تونلم یتوان به برخورد با زو نهای خرد شده و گسله، ریزش سنگ، پتانسیل کارست، مچال هشوندگی، انفجار سنگ، هجوم آب، گازهای سم یو خطرناک و مواجه با شرایط سینه کار مختلط اشاره نمود که این عوامل لزوم طراحی ویژه برای ماشین حفارTBM برای مقابله با این مخاطرات را اجتنا بناپذیر م ینماید. در این مقاله سعی شده است تا با بیان این مخاطرات در طول مسیر تونل، راهکارهای مناسب جهت مقابله با آ نه ا ارائه شود.