سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رحمن شهراسبی – کارشناس ارشد سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده:

پیوستگی مادی و معنوی انسان با طبیعت امری قطعی و زمینه ساز تعالی و پیشرفت اوست. زیرا که طبیعت سرشارازمواهب خداوندی بوده و منابع را دراختیار بشر قرار داده است. از آنجا که یکی از شاخصه های توسعه پایدارومتوازن موجودمحیط زیست سالم و دااای استاندااد ای سازمان ای بین المللی می بااد لذا دراین مقاله به بیان مسائل پیرامون محیط زیست برای دسترسی به توسعه پایدارپرداخته و با بیان ا هداف، ویژگی ها و شاخص های مربوطه، چگونگی کا هش و مدیریت زباله به منظور بازیافت و لوگیری از آلودگی محیط زیست را در راستای توسعه پاید ار مطرح و به تبیین نتیجه خوا هد پرداخت.