سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبدالحسین کنگازیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
ابوالقاسم اسمعیلی قیوم آبادی – مربیگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

برش مورد مطالعه از سازند آسماری در تنگ خاییز شمال شرق شهرستان بهبهان واقع شده است این سازند با ضخامت ۳۱۷ متر توالی از سنگهای آهکی و آهکی دولومیتی توده ای تا نازک لایه است که در بالای سازند پابده و درزیرسازند گچساران قرارگرفته است براساس مطالعات صحرایی و ازمایشگاهی ۱۳ ریز رخساره کربناته شناسایی شد که در ۶ کمربند رخساره ای شامل رمپ میانی، دریای باز، دریای نیمه محصور، سد ، لاگون و پهنه جزرومدی قرارگرفته اند. در ناحیه مورد مطالعه تمامی این ریز رخساره ها در یک رمپ هموکلینال الیگوسن میوسن قرارگرفته اند با توجه به مطالعه چینه نگاری سکانسی چهار سکانس رسوبی چرخه دسته سوم برای رسوبات سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه شناسایی شده است سکانس ۱و۲ روپلین – چاتین مربوط به بخش زیرین سازند آسماری سکانس ۳ آکی تانین مربوط به بخش میانی سازند آسماری و سکانس ۴ بوردیگالین مربوط به بخش بالایی سازند آسماری می باشد.