سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه پیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمدرضا قطبی راوندی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی ردیف های ژوراسیک میانی از نظر محیط رسوبی و بیواستراتیگرافی، برش بازرگان در شمال کرمان موردمطالعه قرار گرفت. براساس مطالعات صورت پذیرفته بر روی آمونیت ها می توان سن سازند بادامو را از توآرسین تا باژوسین فوقانیدر نظر گرفت. با توجه به تشابه آمونیت های این برش با آمونیت های موجود در زونهای آمونیتی اروپای شمال غربی می توان چنین نتیجه گرفت که منطقه کرمان در محدوده زمانی توآرسین – باژوسین از طریق حوضه های رسوبی با این مناطق در ارتباط بوده است. عمق محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک در برش بازرگان با توجه به وجود فسیل ها یآمونیت همراه با میکروفاسی س های محیط عمیق، بیانگر وجود دریای باز ، محیط های سدی وپشت سدی در این منطقه می باشد