سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه شهید بهشت
محبوبه حسینی برزی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدحسین آدابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
ئارام بایت کل – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه فردوسی

چکیده:

محیط رسوبی سازند جیرود به سن دونین پسین در دو برش آبنیک و دره لالون در البرز مرکزی با استفاده از مشاهدات صحرایی(شامل ساخت های رسوبی و آثار فسیلی) و مطالعات پتروگرافی بررسی گردید. این سازند در برش های مورد مطالعه یک توالی مخلوط سیلیسی-کربناته می باشد که در آن ۷مجموعه رخساره ماسه سنگی و ۳ میکروفاسیس کربناته تشخیص داده شد. مجموعه رخساره های ماسه سنگی شامل جلوی دلتای دور و نزدیک، پیش ساحل،بالای حاشیه ساحلی ،پایین حاشیه ساحلی، گذر به دور از ساحل و دور از ساحل می باشد.میکروفاسیس های کربناته شامل بایو کلاست گرین استون و بایوکلاست پکستون و رخساره دولومادستون، متعلق به محیط جزر و مدی تا زیر جزر و مدی می باشد. مرز دونین – کربونیفر(مرز بالایی سازند با نهشته های معادل سازند مبارک) با ته نشست شیل های سیاه حاوی اثر فسیل کندریتس که با بالا آمدن ناگهانی سطح آب دریاها در اواخر دونین در طی واقعه هنگبرگ مرتبط می باشد تعیین شد.