سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه درخشان – – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور
کاوه خاکسار – سازمان گسترش تحقیقات و آموزش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
مهین محمدی –

چکیده:

سازند الیکا در برش تیل آباد واقع در البرز شرقی بصورت ناپیوسته بر روی سازند روته قرار گرفته است و مرز بالایی آن نیزبه وسیله یک ناپیوستگی فرسایشی به سازند شمشک منتهی میشود. در این برش از سازند الیکا دو ممبر برای آن در نظر گرفته شده است که هر یک از این ممبرها در شرایط رسوبی متفاوتی از هم نهشته شدهاند. ممبرA در مناطق نیمه عمیق )رمپ میانی( دریا و در شرایط متناوب رسوبگذاری دورههای آرام و دورههای آشفته تشکیل شده است. ممبرB متعلق به مناطق کم عمق تا محیط قارهای میباشد و دارای ساختهای رسوبی فراوانی است که در محیط لاگون و پهنههای جذر و مدی بوجود آمده اند. در نهایت با توجه به ساختهای رسوبی و رخسارههای موجود، سازند الیکا در یک محیط پسرونده دریایی در زمان تریاس در البرز شرقی بوجود آمده است