سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا شیردوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، گروه زمین شناسی، اصفهان، ایران
سیدحسن حجازی – دانشگاه آزادخوراسگان
عبدالحسین کنگازیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

برای آنالیز رخسارههای سنگی و شناخت عناصر ساختاری رسوبات آواری سازند بختیاری برش فارسان به ضخامت ۱۱۱ مترواقع در جنوب شهرکرد انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیز رخسارههای سنگی و عناصر ساختاری منجر بخه شناسخایی ۴ رخساره سنگی و ۲ عنصر ساختاری شده است. رخسارههای سنگی در ۲ گروه دانه درشتGcg Gcm, Gp و دانه متوسطSs دسته بندی شده است. عناصر ساختاری شناسایی شده شاملGB, SG میباشند. بر مبنای شواهد موجخود ششخلیل رسوبات آواری سازند بختیاری به محی رودخانه بریده بریده )شرولهیم( نسبت داده شده است.