سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد زندمقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی –
اسدالله محبوبی –

چکیده:

جهت مطالعه رخساره ها و آنالیز چینه نگاری سکانسی سازند پادها در شرق ایران مرکزی، دو برش واقع درارتفاعات ازبک کوه و درنجال )بر های الگو و مرجع انتخاب و بهترتیب ۴۹۲ و۳۲۰متر اندازه گیری شده است مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی سبب شناسایی ۶۱ رخساره سنگی شده است که در پنج مجموعه رخساره ای تقسیم بندی می شوند. مجموعه رخساره های ماسه سنگی به ارای فراوانی شامل شش لیتوفاسیسSe و Sl ،St ،Sh ،Sp ،Srمی شوند که از پتروفاسیس کوارتز ارنایتی با بلوغ بافتی مچور اا سوپرمچور تشکیل شده اند.مجموعه رخساره دانه ریز گلسنگی انها از لیتوفاسیسFlو مجموعه رخسار های حدواسط ماسه سنگی-گلسنگی شامل سه لیتوفاسیسSr(Fl), Sr/Fl, Fl(Sr)است