مقاله محیط های حامی استقلال و عجین شدن با شغل در بین کارمندان دانشگاه تهران: نقش واسطه ای نیازهای روانی اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: محیط های حامی استقلال و عجین شدن با شغل در بین کارمندان دانشگاه تهران: نقش واسطه ای نیازهای روانی اساسی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه خودتعیین گری
مقاله محیط های حامی استقلال
مقاله نیازهای روانی اساسی
مقاله عجین شدن با شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور آرین
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری صارم علی
جناب آقای / سرکار خانم: امانی ساری بگلو جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی علل و پیامدهای عجین شدن با شغل برای مدیران بسیار مهم است و یکی از اهداف غایی مدیریت رفتار سازمانی است؛ چرا که به عنوان یک بازخور، متغیر مهمی در جهت افزایش اثربخشی سازمان است. با توجه به اهمیت انگیزش درونی در عجین شدن با شغل، ضروری است که این مفهوم با یک نظریه انگیزشی همچون نظریه خود تعیین گری تبیین شود. این نظریه بیان می کند که محیط های کاری که اجازه برآورده شدن نیازهای روانی اساسی را می دهند، موجب تسهیل عجین شدن با شغل می شوند.
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارمندان دانشگاه تهران می باشند که ۱۱۳ نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که محیط های حامی استقلال، اثر معنی داری (۰٫۶) بر برآورده شدن نیازهای روانی دارند. همچنین برآورده شدن نیازهای روانی اثر مستقیم معنی داری (۰٫۵۴) بر عجین شدن با شغل دارند. علاوه برآن معناداری اثر غیر مستقیم حمایت از استقلال بر عجین شدن با شغل (۰٫۳۳) نیز نشانگر نقش واسطه ای برآوردن شدن نیازهای روانی در ارتباط بین این دو متغیر است.