سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب پوراتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

محیط زیست موهبتی خداوندی است که به عنوان مکان تجلی زندگی جوامع انسانی، همواره در توسعه انسانی و رشد جوامع اهمیت بیشتری می یابد. اهمیت محیط زیست برای هر انسانی به اندازه اهمیت سلامت اوست. آب و هوا، گیاهان، خاک و بطورکلی محیط زیست، نقش عظیمی در زندگی بشر دارند و افزون بر تاثیر در چگونگی اندام ظاهری، بر فکر و اندیشه و خلق و خوی انسا نها نیز موثر است. با توجه به هدایتگری قرآن کریم، مقاله حاضر درصدد است تا به بررسی اهمیت محیط زیست در قرآن به عنوان ضرورتی در راستای حفظ محیط زیست بپردازد. طبیعت در قرآن مطرح شده و فراگیری علوم طبیعی، راهی به سوی شناخت خداوند است. آب در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و به تعبیر قرآن، آب مایه حیات همه چیز است. گیاهان و درختان نیز سهمی بسزا و نقشی بسیار مهم در زندگی بشر دارند. قرآن کریم از درختان و گیاهان گاه به عنوان منشا حیات یاد کرده و تنوع و کثرت آن ها را موجب نشاط و سرور آدمی و نظام هماهنگ و موزون آن را نشانه تدبیر الهی دانسته است. خاک و هوا نیز از دیگر اجزا محیط زیست می باشند که در قرآن کریم اهمیت آ نها به خوبی بیان شده است. با توجه به مسایل مطروحه، ضروری است که در راستای حفظ محیط زیست، این نعمت خداوندی، تلاش نمود