سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب پوراتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

در عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است، طبیعی است که اطلاعات،دانش و آگاهی به عنوان اساسی ترین دارایی ها برای انسان و جوامع بشری به حساب آید و توسعه سریع فناوری اطلاعات یکی از پدیده هایی است که این عصر را توصیف م یکند. فناوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی ما گسترده شده است و به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید. از سوی دیگر، با بررسی ادبیات توسعه در می یابیم که ارتباط تنگاتنگ و انفکا کناپذیری بین توسعه ملی با توسعه روستایی وجود دارد تا جایی که بدون تحقق توسعه روستایی، توسعه ملی امکان پذیر نخواهد بود و اگر قرار است توسعه ای صورت پذیرد و پایدار بماند باید از مناطق روستایی آغاز شود. با توجه به آنچه ذکر گردید در مقاله حاضر که به صورت مروری تحلیلی به رشته تحریر درآمده؛ تلاش گردیده است تا به بحث پیرامون فناوری اطلاعات به عنوان رویکردی نوین جهت ارتقای سلامت روستاییان پرداخته شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در خصوص مسایل بهداشتی، فناوری اطلاعات در آگاهی و آموزش روستاییان نقش بسزایی ایفا می کند. همچنین، با ایجاد کلینیک های برخط می توان سطح آگاه یهای بهداشتی را افزایش داد. در نهایت، به منظور بهره مندی از مزایای فناوری اطلاعات در روستاها، بایستی چالش های توسعه فناوری اطلاعات در روستاها شناخته شده و در جهت کاهش و حذف آن ها تلاش نمود