سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته تاری وردی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه شاهد
عارف درودی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله برای مکانهای نصب و پارامترهای متفاوت FCL های اندوکتیو مورد استفاده در شبکه (شامل زمان بازیابی حالت اولیه بعد از خطا و امپدانسFCL پایداری گذرا تحلیل می شود. از آنجا که اکثر پستهای شبکه ایران دارای آرایش یک و نیم بریکری هستند، برای مطالعه یک مدل ساده با همین آرایش که دارایFCL های اندوکتیو می باشد در نظر گرفته ایم. در این مقاله نتایج شبیه سازیبرای دو نمونه مطالعاتی ارائه می شود. این شبیه سازی ها در نرم افزارDigsilent Power Factory انجام شده است. در یک حالتFCLها بین ترانسهای واحد نیروگاهی و پست نصب شده اند و در حالت دیگر روی خطوط متصل به پست واقع شده اند. علاوه بر محل نصب در هر دو حالت اثر زمان بازیابی گذرا روی بهبود یا کاهش پایداری گذرا نیز ارزیابی می شود. طراحی محدودکننده ها برای هر یک از حالات مطالعاتی به گونه ای صورت گرفته است که با فعال شدن محدود کننده ها در هر دو حالت به یک سطح اتصال کوتاه هدف برای پست برسیم. در نهایت با توجه به پایداری گذرا و قیمتFCL که به پارامترهای طراحی آن وابسته است) مکان بهینه نصبFCL پیشنهاد می شود.