سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن اسماعیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
سعید شقی – دانشیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
عنایت اله تفضلی – استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

ناهنجاری پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما در سال های اخیر از مهمترین مشکلات تولید این محصول در برخی مناطق بو ده است. این ناهنجاری در شرایط کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش دما و وزش بادهای گرم و خشک رخ میدهد و حبه های خرما در اواخر مرحله خلال به طور ناگهانی و خیلی سریع پژمرده و خشک و در نتیجه غیر قابل مصرف میگردند. ب رای بررسی اثر عناصر غذایی بر ناهنجاری یاد شده این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم هر کدام در ۴ سطح ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر به صورت محلولپاشی و در ۴ تکرار روی رقم ’کبکاب ‘ در استان بوشهر اجرا شد. نتایج نشان داد که محلولپاشی عناصر غذایی بر ویژگی های مورد بررسی در سطح ۵% معنی دار بود . محلولپاشی نیترات کلسیم در غلظت ۱۵ گرم در لیتر به همراه سولفات پتاسیم ۱۰ گرم در لیتر باعث کاهش خشکیدگی به میزان ۸۵% نسبت به شاهد (۳۵/۶ به ۵/۳ درصد) شد. محلول پاشی با ترکیبات یاد شده باعث افزایش وزن خرما و اندازه خرما و هسته ، اسیدیته نسبت به شاهد شد ولی درصد مواد جامد محلول با افزایش غلظت مواد یاد شده، بهویژه سولفات پتاسیم کاهش یافت . به طور کلی محلولپاشی با ۱۵ گرم در لیتر نیترات کلسیم به همراه ۱۰ گرم در لیتر سولفات پتاسیم بهترین نتیجه را در رقم ’کبکاب ‘ داشت.