سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید احمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر قلاوند – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
هادی اسدی رحمانی – استادیار موسسه تحقیقات خاک و اب بخش بیولوژی خاک

چکیده:

باتوجه مصرف سرانه حال حاضر روغنهای خوراکی درکشور که بیش از ۱۶ کیلوگرم براورد شده دولت سالانه حدود یک میلیون تن روغن را از طریق واردات این محصول تامین می کند به منظور بررسی محلول پاشی باکتریهای فیلوسفری برعملکرد دانه کلزا آزمایشی درسال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار اجرا شد تیمارها شامل نیتروژن ازمنبع کود اوره دردو سطح ۱۴۷ کیلوگرم نیتروژن خالص و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن خالص و ارقام کلزا اوکاپی و زرفام ومحلول پاشی باکتری درچهارسطح بدون محلول پاشی B0 محلول پاشی ازتوباکترB1 محلول پاشی آزوسپیریلوم B2 محلول پاشی مخلوط آزوسپیریلوم و ازتوباکترB3 بودند نتایج نشان داد که عملکرددانه درصد روغن کلزا تحت تاثیر اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی قرارگرفت باتوجه به نتایج محلول پاشی باکتریهای فیلوسفری محرک رشد منجر به افزایش معنی دار برعملکرد دانه درمقایسه با تیمار B0 گردید بطوریکه درمحلول پاشی مخلوط دو باکتری شاهد بیشترین عملکرد ۱۷۹۶/۳۳کیلوگرم درهکتار که سبب افزایش ۲۱/۴درصد ی عملکرد نسبت به تیمار B0 بود