سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم کرد فیروزجایی – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت دانشگاه شاهد تهران
حسن حبیبی – عضای هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران
محمد حسین فتوکیان – اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران
صاحب سودایی مشایی – محقق بخش خاک و آب موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران

چکیده:

به منظور اثر محلولپاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد بر خصوصیات کیفی دانه برنج آزمایشی به صورت اسپلیتپلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار کودی و دو رقم در سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران در سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا گردید. محلولپاشی تیمارهای کودی در دو مرحله اواسط پنجهزنی، اواسط مرحله آبستنی با غلظت توصیه شده شرکت تولیدکننده اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اختلاف معنیدار آماری بین ارقام در صفات تعداد دانه پر، درصد دانه پوک، درصد خرده برنج و درصد آمیلوز در سطح ۱ درصد بود. بطوری که رقم شیرودی که رقم پر محصولی است تعداد دانه پر، درصد دانه پوک، درصد خرده برنج و درصد آمیلوز بالاتری نسبت به رقم طارمهاشمی دارا بود. اما اختلاف معنیداری بین ارقام در صفات وزن هزار دانه، راندمان تبدیل، درجه تبدیل، درصد پوسته، درصد سبوس و درصد برنج سالم وجود نداشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد بین تیمارهای کودی محلولپاشی از لحاظ صفات راندمان تبدیل شلتوک به برنج، درجه تبدیل، درصد سبوس و درصد آمیلوز دانه اختلاف معنیداری وجود دارد. اثر متقابل کود در رقم در سطح ۵ درصد معنیدار شد. بیشترین مقدار راندمان بیوفول پتاسیم+ الفر پدی) بدست آمد. )T تبدیل و درجه تبدیل و کمترین مقدار درصد سبوس در بین تیمارهای کودی مربوط به تیمار ۴ اختلاف معنیدار داشت و با سایر T 87 و با ۱۰ درصد سبوس فقط با تیمار ۲ / ۶۸ و درجه تبدیل ۱ / بطوری که با راندمان تبدیل ۱ تیمارهای کودی در یک سطح قرار داشت.