سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی قرقانی – استادیار بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
جعفر راحمی – استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
حسن روشن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
عباس لطفی – کارشناس ارشد باغبانی، مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

چکیده:

آثار سوء دماهای بالا در فصل تابستان در اکثر باغات سیب استان فارس به ویژه باغات متراکم روی پایه های پاکوتاه به طور چشمگیری قابل مشاهده است. برای کاهش این آثار سوء یک راهکار جدید و امید بخش محلول پاشی برخی مواد بازتابنده نور از جمله رس کائولین، بر روی تاج درختان م یباشد. برای این منظور در یک باغ متراکم سیب با پایه MM106 و رقم گلدن دلیشز یک آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار (غلظت کائولین ۰ و ۲ و ۴ و ۶ درصد) و چهار تکرار انجام شد. تعداد ۱۰۰ میوه از سمت رو به آفتاب درختان به صورت تصادفی برداشت شد و درصد آفتا ب سوختگی و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه بلافاصله پس از برداشت و همچنین بعد از ۵ ماه انبار داری ارزیابی شد . از نرم افزار آماری SAS برای آنالیز داده استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار کائولین ب هطور قابل توجهی درصد آفتاب سوختگی را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد. برخی از شاخص های کمی میوه (وزن، طول و قطر میوه) نیز تحت تأثیر تیمار کائولین قرار گرفت و این شاخص ها یک روند منطقی افزایشی با افزایش غلظت کائولین نشان دادند. تیمار کائولین بر شاخ صهای کیفی میوه شامل سفتی بافت، TSS، رنگ زمینه، رنگ سطحی و زنگار زدگی سطحی تأثیر معنی داری نداشت. اندازه گیری برخی شاخص های کمی و کیفی میوه پس از ۵ ماه نگهداری، نشان داد که کائولین ب هطور معنی داری درصد از دست دادن آب میو هها در انبار را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد، اما کائولین تأثیر معنی داری بر سایر شاخص ها بعد از انبار داری نداشت . برخی از صفات اندازه گیری شده همبستگی های قابل توجهی با همدیگر داشتند.