سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته نعیمی – کارشناسی ارشد معماری گرایش مسکن

چکیده:

یکی از خصوصیات محلههای پایدار و سالم ایجاد یک ساختار کالبدی مناسب برای جبران خلأ روابط اجتماعی فرهنگی، توجه به محلات و تقویت فرهنگ محلهمحوری و حضور آحاد مردم در محلات و نقشآفرینی آنها در بازسازی زندگی اجتماعی و شکلگیری حرکت در کالبد شهر و اجزای آن خواهد بود. فرهنگهر ملت منبع مهمی جهت بازشناسی نیازهای واقعی و نمادین مردم است، در واقع فرهنگ هر جامعه منشاء اصلی الگوهای رفتاری و هنجارهای مورد قبول آن جامعه است. در معماری سنتی ما همه نیازها درروابط فضایی خانه و محیط پیرامونش به نوعی تأمین میشده است و اشکال سنتی خانهها بر حسب نیازها و ملزومات اجتماعی و فرهنگی تکامل مییافت و همراه با پیشرفت فرهنگی تغییر میکرد. هدف از این تحقیق بازنگری در نحوه پاسخگویی به نیازهای انسان امروزی در محلهپایدار است. این تحقیق محور اصلی بحث خود را بر تحلیل این نیازها و بهرهگیری از آنها در طراحی یک محله پایدار که بتواند تقویتکننده تعاملات اجتماعی مطلوب باشد، استوار ساخته و با مروری بر ادبیات و مبانی نظری کالبدی محله از یک سو و از دیگر سو توجه به ادبیات مرتبط با آن در روابط اجتماعی؛ عمده توجه خود را بر روی خلق مدلی از پایداری متناسب با نیازهای انسانی در زندگی جمعی متمرکز نموده و چارچوبی متناسب با خواستهای انسانی را در جهت طراحی یک محله مسکونی پایدار ارائه مینماید.