– با پیشروی دانشگاهها و مراکز آموزشی به سمت آموزش الکترونیک دوره های تحصیلی متعددی در زمینه های مختلف ایجاد شده است که این امر در سیستم سنتی به دلیل محدودیتهای موجود امکانپذیر نیست. بدین ترتیب گستره انتخاب برای دانشجویان روزبهروز بیشتر و متنوع تر شده و بهتر و راحتتر به اهداف خود خواهند رسید. لازم به ذکر است بنا بر نظر محققان ویژه ترین مزیت این نوع آموزشی، جدایی استاد از دانشجو می باشد [۴].

محدودیت های یادگیری الکترونیکی آموزش هایی که براساس فناوری اطلاعات شکل میگیرد با وجود تمام مزایایی که دارند، دارای برخی موارد بحثانگیز نیز می باشند

که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- مهمترین مسئله ای که در روش آموزش الکترونیک به وجود آمده است گوشه گیری و انزوای دانشجویان است. عدهای بر این عقیده اند که آموزش مجازی سطح تعاملات رودررو و مستقیم دانشجویان با معلمان و دانشجویان با یکدیگر را محدود می کند و نوعی انزوا برای آنها ایجاد می شود. آنها معتقدند این روش برای دانشجویان کمرو بسیار موثر است و برای آن هایی که علاقهمند هستند در مباحثات رودررو شرکت کنند کارا نیست.

 از دیگر مسایل مورد بحث در زمینه آموزش الکترونیکی امکاناتی است که در این روش به آنها احتیاج است؛ از آن جمله می توان به کامپیوتر، اینترنت و تجهیزات مربوطه اشاره نمود. حال این سؤال پیش می آید که بر سر آموزش دانشجویانی که تمایل دارند تحصیلات عالیه داشته باشند ولی دارای محدودیتهای جغرافیایی و امکانات آموزش الکترونیکی هستند چه پیش می آید؟

 عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی بررسی عوامل کلیدی موفقیت در دهه ی ۱۹۸۰ و از آن جایی مطرح شد که چرا برخی سازمانها موفق تر از دیگر سازمانها هستند [۱]. عوامل کلیدی موفقیت، عناصری هستند که برای کامیابی شرکت ها باید انجام پذیرند و می بایست در تعداد قابل اندازه گیری و قابل کنترل بودن محدود باشند. آقای پاپ ” آموزش از راه دور را از منظری وسیع مورد کاوش و بررسی قرار داده است. وی برخی عوامل مهم موفقیت که می توانند به دانشگاه ها در توسعه محیط یادگیری الکترونیکی کمک کند را مطرح می نماید.

عوامل حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی از نظر آقای پاپ شامل مالکیت معنوی، تناسب رشته برای محیط یادگیری الکترونیکی، ساختار دوره، محتوای رشته، نگهداشت رشته ها، نرم افزار مورد استفاده و اندازه گیری رشد و توسعه ی رشته های موجود در یادگیری الکترونیکی می باشد. وی ترکیبی از عواملی تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی را مشخص می کند [۲] آقایان ولری و لرد ، چارچوبی را برای ارزیابی یادگیری الکترونیکی بر مبنای رشته پیشنهاد می کنند. این چارچوب روی دو جنبه تمرکز می کند: اولی؛ سنجش میزان یادگیری دوم؛ ارزیابی عملکرد دانشجو. آنها همچنین عواملی چون مشخصه های دانشجو، تعاملات دانشجو – دانشجو، حمایت مؤثر، موضوعات یادگیری، محیط یادگیری و فناوری اطلاعات را در نظر میگیرند[۴].