سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ام البنین محمودی میمند – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
حامد ژیانی رضایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

واحدهای تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها در انتخاب وزن ها آزاد هستند، ولی این آزادی وزن باعث بروز مشکلاتی میشود. برای رفع این مشکلات روی وزن های ورودی و خروجی محدودیت هایی قرار داده می شود. محدودیتهای وزنی متقارن نخستین بار توسط دیمیترو و ساتون در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. این روش محدودیت های وزنی روی ناحیه شدنی مدل تأثیر نمیگذارد و بهDMUها اجازه می د هد وزن ها را متقارن انتخاب کنند، اما روش ماهیت ورودی پیشنهاد شده درمشکل اساسی دارد. در این مقاله یک روش برنامه ریزی خطی برای مدل ماهیت ورودیCCRارائه میشود که مشکلات روش ارائه شده در [ ۳] را ندارد و همچنین به ایجاد تقارن همزمان در وزن های ورودی و خروجیDMUی تحت ارزیاب ی می پردازد.