سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرستو قبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالمجید پاپ زن – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
کیومرث زرافشانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه،
لیدا شرفی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

اکنون که روستاییان ما، با مشکلاتی همچون بیکاری، بهرهوری پایین کشاورزی، مهاجرت روزافزون به شهرها وحاشیه نشینی مواجه هستند، توسعهی توریسم روستایی میتواند در جهت رفع این معضلات مؤثر باشد و باعثتجدید حیات روستاها شود. در این راستا با بهرهگیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی در این پژوهش به مطالعهی موردی مشکلات و محدویتهای توریسم روستایی در روستای کندوله استان کرمانشاه پرداخته شد. برای گردآوریاطلاعات از مصاحبهی عمیق، مشاهده مستقیم، تهیه عکس و فیلم، اسناد و مدارک کتابخانهای و اینترنتی استفاده شد. روایی پژوهش نیز توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه تایید شد. نتایج نشان دادکه مشکلاتتوریسم روستایی در روستای کندوله عبارتند از: عدم امکانات زیربنایی و رفاهی، عدم درک صحیح روستاییان و مسئولان از گردشگری روستایی، کم رنگ شدن جاذبههای فرهنگی روستا، عدم شبکه اطلاعرسانی صحیح و به موقع،عدم حمایت و توجه کافی دولت و از طرف دیگر محدودیتها شامل: عدم اطلاعات دقیق آماری و تغییرات اقلیمی میباشند