سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فلاحیان – کارشناس،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
محمد محمدی پیروز – کارشناس،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
علیرضا خاتمی جویباری – کارشناس،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
امیر حاجی شعبانی – کارشناس،پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال

چکیده:

تحقیقات زیادی درمورد رابطه سلامتی انسان با تراز صوت و مدت مواجهه با آن انجام گرفته است که نتایج حاصله میزان تاثیرات مخرب صوت برسلامتی انسان را نشان میدهد به همین منظور یکی از بخشهای مهم دراستانداردها بررسی میزان مجاز تراز صوت و مدت مواجهه با آن درمحلهای کار زندگی و استراحت افراد می باشد که از آن جمله م یتوان به شناورهای دریایی اشاره نمود درشناورها دودسته از افراددرمعرض صوت ایجاد شده می باشند که ازنقطه نظر تاثیر برسلامتی خدمه شناور و ازنقطه نظر تاثیر براسایش مسافرین شناور میب اشند که باید مورد بررسی قرارگیرند دراین مقاله با مطالعه استانداردهای معتبر دنیا میزان مجاز برای محلهای مختلف کاربران مختلف شرایط اندازه گیری محلهای اندازه گیری و درشناورها ارایه گردیده است.