سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زمان ملک زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

چکیده:

به کمک وارونه سازی مکانیسم کانونی زلزلههای با بزرگی بیشتر از ۵، این مقاله در صدد است تا شواهدی را در مورد توجیه زمینساختی مناطق کششی در زاگرس ارائه نماید. بخش عمدهای از این مناطق درزاگرس مرکزی و غربی وجود دارند. از نظر ژئومورفیکی این مناطق خود را بصورت دریاچههای کوچک و دشتها و مناطق پست نشان میدهند. در عمق حرکات کششی ، زمینلرزههایی با سازوکار کششی را موجب می شوند . این مناطق از نظر جغرافیایی دارای توزیع معنیداری در اطراف فروبار دزفول هستند.